นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา ประจำปี 2558

    2015-06-22 11:09:44
              วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ผู้ทรงคุณวุติใน ก.จ.จ.สงขลา เป็นวิทยากร และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายทุกส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสายงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวมจำนวน 105 คน ณ ห้องประุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา            การจัดโครงการรพัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจถึงหลักการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร การใช้หนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสริมสร้างความรู้ในระเบียบงานสารบรรณและการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของนายก อบจ.สงขลา นโยบายที่ 10 เรื่องนโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน