นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ตลาดน้ำคลองแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมรายได้ต่อชุมชน

    2015-03-31 15:47:11
    อบจ.สงขลา มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม รักษ์ตลาดน้ำคลองแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมรายได้ต่อชุมชน ชุมชนตลาดน้ำคลองแดนเป็นชุมชนเก่าแก่ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมาแต่อดีตจนถึงวันนี้ ชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาความร่วมมือ ร่วมใจและสามัคคี ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกิจกรรม รักษ์ตลาดน้ำ คลองแดนขึ้น ณ ชุมชนตลาดน้ำคลองแดน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับการต้อนรับจาก นายทวีป จันทบุรี นายก อบต.คลองแดน นายสายัณห์ สวัสดิ์ยานนท์ นายก อบต.แดนสงวน นายมนัส รอดเกลี้ยง นายก อบต.รามแก้ว นายเกรียงไกร อนันตพงศ์ ประธานชุมชนตลาดน้ำคลองแดน พ้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ และชุมชนตลาดน้ำคลองแดนร่วมต้อนรับ ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม ได้รับการผลักดันและส่งเสริมให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มจะลดน้อยเสื่อมโทรมลง จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมขึ้น การท่องเที่ยวในคลองแดนเป็นการนำเอาทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนาบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนวิถีพุทธคลองแดน โดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานไม่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยว แต่เน้นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับการเรียนรู้ และเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และวิถึชีวิตของชุมชนในคลองแดน เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดกิจกรรม รักษ์ตลาดน้ำคลองแดน ถือเป็นชุมชนตลาดน้ำคลองแดนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันทำงานเชิงสร้างสรรค์ และสำนึกรักบ้านเกิด สำนึกรักษ์ธรรมชาติและสังคมโลก เป็นการร่วมกัน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เกิดขึ้นในดวงใจทุกดวงของผู้มาร่วมงาน และเป็นการสร้างความรักความผูกพัน ให้นักท่องเที่ยวต้องกลับมาเยี่ยมเยือนชุมชนตลาดน้ำคลองแดน สามคลอง สองเมืองแห่งนี้ตลอดไป ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งสนับสนุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกคืนวันเสาร์ของสัปดาห์