นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันว่าวประเพณีต้านยาเสพติด

    2015-03-27 15:17:53
    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันว่าวประเพณีต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 โดยท่าน นิพนธ์ บุญญามณี ได้เล็งเห็น และให้ความสำคัญกับศิลปะพื้นบ้าน กีฬาการละเล่นพื้นเมืองของไทย ที่ต้องอนุรักษ์ อีกทั้งยังช่วยให้ลูกหลานในชุมชนได้ห่างไกลยาเสพติด ภายในงานมี การสาธิตการทำว่าวพื้นบ้าน ณ สนามแข่งว่าวบ้านจุ้มปะ หมู่ 5 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ