นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ การทำถนนด้วยยางพารา

    2015-03-27 15:14:03
    สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ จัดประชุมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ การทำถนนด้วยยางพารา โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม มีนายพร เตไชยา รักษาการวิศวกรใหญ่ จากกรมทางหลวง และนายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้อำนวยการ วิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ จากศูนย์วิจัยการยาง และ นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ประธานสภา อบจ. ปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการจาก อบจ.ทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ รวม ๒๕๐ คน เข้าร่วมประชุม เป็นที่ทราบกันดีว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งของภาคใต้ ในช่วงที่ผ่านมาราคายางพารามีความผันผวน ปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้ราคายางพาราตกต่ำ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา ด้วยการยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น โดยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างทำถนน ประกอบกับที่ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอราวัณ จังหวัดพังงา เห็นชอบให้นำยางพารามาเป็นส่วนผสมในวัสดุใช้ในการก่อสร้างถนนทุกแห่ง ซึ่งถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา จะมีความคงทนสามารถยืดอายุการใช้งานจากปกติเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี นอกจากจะทำให้ถนนมีความคงทนมากขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้นแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาถนน และยังเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและเป็นไปตามมติที่ประชุม ทางสมาพันธ์อบจ.ภาคใต้ ทางอบจ.สตูลจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำถนนด้วยยางพารา ขึ้น เพื่อให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง