นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

    2015-02-20 10:14:59
    เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ ธนาคารข้าว บ้านหนองเสาธง ม.6 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ การเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมประชาชน ให้ดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เรียนรู้ในการพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด เกิดเป็นชุมชนเเห่งการพึ่งตนเองเกิดความรักสามัคคี ปรองดองของคนในชุมชน ก้าวสู่ชุมชนเข้มเเข็งอย่างยั่งยืน