นายก อบจ.สงขลา ตรวจรับงานโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่

    2015-02-16 09:46:30
    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา ปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกองผังเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจรับงานโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ และปริมณฑล ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา