นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กู้ชีพ กู้ภัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

    2015-02-10 10:36:19
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กู้ชีพ กู้ภัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบจ.สงขลา รองปลัดอบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการเเละข้าราชการอบจ.สงขลา โดยมีนายอัฐชัย พรหมมณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา โครงการอบรมฯครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของอบจ.สงขลา นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ได้กำหนดให้มีการจัดหารถตรวจการณ์ เเละรถตู้พยาบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละมูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาทุกตำบล เพื่อดูเเลความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึง เเละช่วยเหลือประชาชนในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้บริิการรักษาผู้บาดเจ็บเเละเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับ ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดทำโครงการอบรมฯนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถพยาบาล รถตรวจการณ์ได้รับความรู้เเละทักษะเกี่ยวกับการใช้รถอย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจรเเละมีมารยาทในการขับรถ เพื่อให้ผู้บริหาร อปท.ทราบกฏหมายเเละข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อกำกับดูเเลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลง เเละเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 500 คน ได้เเก่ ผู้บริหาร กำนัน เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถพยาบาลเเละรถตรวจการณ์ของอปท. มูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง