นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558

    2015-01-08 10:38:04
    วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 08.45 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการเเละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์เเละนโยบายขององค์กร" ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา  การอบรมบุคลากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.สงขลา ที่ได้รับการเเต่งตั้งใหม่ทุกคนได้ทราบวิสัยทัศน์เเละนโยบายขององค์กร รวมทั้งภารกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของ อบจ.สงขลา นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนการพัฒนาตัวเองเพื่อเสริมสร้างให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม เเละค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานในการให้บริการสาธารณะ ตามหลักการการบริหารบ้านเมืองที่ดี