นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

    2015-01-08 10:17:12
    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด “การสัมมนาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ซึ่ง นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต หากไม่ได้รับการช่วยเหลือรักษาอย่างทันท่วงทีแล้ว อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญ รวมทั้งเกิดความเจ็บป่วย และทุกข์ทรมาน ดังนั้นการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการจัดการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉิน หรือได้รับการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที อบจ.สงขลา ถือว่า เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ณ โรงแรมบี พี สมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา