นายก อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

    2014-11-20 10:46:02
    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา , นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา และ คณะผู้บริหาร สจ. ผอ.กอง ข้าราชการ ร่วมการประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย การจัดเสวนาครั้งนี้ มุ่งประเด็นหลักที่สำคัญ 6 ประเด็นที่ต้องการให้หน่วยงาน อปท.ในภาคใต้ ตั้งแต่นายก อบจ. ปลัด อบจ. ผู้บริหาร สจ. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ระดมความคิดเห็นในประเด็นหลักๆคือ ประเด็นแรก การกระจายอำนาจ ประเด็นที่สอง การเลือกสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ประเด็นที่สาม การเมืองท้องถิ่นจังหวัด ประเด็นที่สี่ การมีจังหวัดจัดการตนเอง ประเด็นที่ห้า การมีสภาท้องถิ่นแห่งชาติ และประเด็นที่หก การมีสภาพลเมือง โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องลิลลี่ นิภาการ์เด้น จ.สุราษฏร์ธานี