นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานการปาฐกถาพิเศษและเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องบทบาท อปท.กับการปฏิรูปประเทศไทย

    2014-11-20 10:44:34
    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา , นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา เเละคณะผู้บริหาร สจ. ผอ.กอง ข้าราชการ ร่วมงานการปาฐกถาพิเศษ และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยการผนึกกำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ปชป. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่นไทย” พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง “การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศ” และทิศทางท้องถิ่นไทย จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการปฏิรูป” ซึ่งทาง สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันจัดงานนี้ โดยมี อบจ.สุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบจ. สจ.จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้นส์ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี