การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบ ระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    2014-11-18 10:12:17
    การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบ ระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย อบจ.สงขลา เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่