นายก อบจ.สงขลา ลงสำรวจพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งหาดแก้ว

    2014-11-10 09:46:50
    เมือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญมณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงเรือสำรวจพื้นที่จริง พร้อมด้วย นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการกรมเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ,ผ.ศ.พยอม รัตนมณี ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , ทหารเรือ ผอ.กองช่าง อบจ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพิจารณา เพื่อทำการศึกษา วิจัย เชิงปฎิบัติการ และการป้องกันปัญหาการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งหาดแก้ว อำเภอสิงหนคร และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการนำปะการังเทียม (โดมทะเล) เพื่อลดความสูงของคลื่นที่จะมากระทบฝั่ง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำอีกด้วย ณ บริเวณชายฝั่งหาดแก้ว อำเภอสิงหนคร