นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงาน “ลอยกระทง ลงเลสาบ” สืบสานประเพณีเมืองพะวง ประจำปี 2557

    2014-11-07 13:59:53
    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “ลอยกระทง ลงเลสาบ” สืบสานประเพณีเมืองพะวง ประจำปี 2557 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพะวงได้จัดงานประเพณีลอยกระทงนี้ขึ้น เพื่อรักษาและสืบทอดประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลพะวงและตำบลข้างเคียง ได้มีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึงความสำคัญคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย จนอาจถือได้ว่า เป็นงานประจำปีของตำบล เป็นการปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นความสำคัญของแม่น้ำลำธารและรู้จักรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี