นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจคลองสำโรง เพื่อคืนน้ำใสสู่คลองสำโรง

    2014-11-07 13:40:11
    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจคลองสำโรงร่วมกับนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เพื่อคืนน้ำใสสู่คลองสำโรง เเละเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำแหล่งใหม่  ซึ่งพื้นที่คลองสำโรง เป็นคลองสำคัญของจังหวัดสงขลา เคยเป็นคลองที่ใช้สัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ ใช้สำหรับจอดเรือประมงพื้นบ้าน แต่จากการปล่อยปละละเลยทำให้คลองสำโรงซึ่งเคยเป็นคลองสำคัญ เสื่อมสภาพลง อีกทั้งเกิดจากปัญหาการบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหาของขยะมูลฝอย วัชพืชและสิ่งปฎิกูล รวมถึงความตื้นเขินของลำคลอง