นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมัชฌิมาวาส

    2014-11-05 14:32:45
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ในนาม “ตระกูลติณสูลานนท์” นำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานในพิธี เดินทางมายังพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) เพื่อประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , ดร.วิษณุ เครืองาม , นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประธานในพิธี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ปลูกต้นสาละอินเดียหน้าพระอุโบสถ จำนวน 1 ต้น ขนาด 1 เมตร ณ วัดมัชฌมาวาส (พระอารามหลวง) ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา