นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสัญจรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้เเละดอกไม้

    2014-10-31 09:25:32
    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Horti Asia on Move (งานสัมมนาสัญจรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้และกล้วยไม้) Agri-Asia on the Move (งานสัมมนาสัญจรด้านเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย) การจัดงานสัมมนาทั้ง 2 งานนี้ เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของเกษตรกรไทย ให้ทัดเทียมหรือนำหน้าต่างชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตร พืชสวนและพืชไร่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 8 โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท