นายก อบจ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ อบจ.กับการพัฒนาระบบการแพทย์ุฉุกเฉิน

    2014-10-31 09:04:43
    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ในหัวข้อ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา