นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

    2014-10-29 09:56:43
    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช อดีต รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ , นายกษิต ภิรมย์ อดีต รมต.กระทรวงต่างประเทศ , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ อดีต รตม.กระทรวงสาธารณสุข , นายบัญญัติ พัทธธรรม ประธานสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี อบจ.สงขลา ทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ที่สำคัญทะเลสาบเป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งประกอบอาชีพของชุมชน ดังนั้นย่อมส่งผลกระทบกับคนกลุ่มใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่กับลุ่มน้ำแห่งนี้ ทั้งนี้ คงต้องได้รับความร่วมมือทั้ง นักวิชาการ อปท.ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ แต่ด้วยข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ จึงทำให้ทะเลสาบสงขลา มีปัญหาเรื้อรังจนถึงทุกวันนี้ การแก้ไขปัญหาทะเลสาบสงขลา จึงเป็นเพียงแค่การ “เลี้ยงไข้” ถึงเวลาแล้วที่ อบจ.ทั้งสามจังหวัด อปท.ในพื้นที่ ชุมชน เอกชน ภาครัฐ ต้องจับมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง