นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2557 ตำบลบางเหรียง

    2014-10-27 05:02:28
    เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2557 ณ บริเวณคลอง ร.1 บ้านเกาะน้ำรอบ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมให้เยาวขนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ทำให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง