รองนายก อบจ.สงขลา แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    2014-10-27 04:46:55
    วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2557 โดยมี นายวิชาญ ช่วยชูใจ เป็นพิธีกร ณ บริเวณท่าน้ำบางหยี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้ มีการชิงชัย 4 ประเภท ประกอบด้วย เรือยาวประเภท 7 ฝีพาย เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี / เรือยาวประเภท 7 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป / เรือยาวประเภท 9 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป / เรือยาว ประเภท 20 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป รวมเรือที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 43 ลำ ทั้งนี้ ประเพณีแข่งเรือยาว ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ในฤดูฝนที่มีน้ำหลาก ซึ่งต่อมาได้มีการแข่งขันกันในระหว่างหมู่บ้าน และขยายออกไปในอำเภอใกล้เคียง จนกลายเป็นประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของอำเภอบางกล่ำ ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน ให้คงอยู่ เป็นที่รู้จักแก่เยาวชนรุ่นหลังเเละเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสิ่งที่สำคัญ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสมัครสมานสามัคคีของบุคคล การฝึกฝน การทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความพร้อมเพรียง และการประสานสัมพันธ์ที่ทำให้ไปสู่จุดหมายได้ โดยมิใช่อาศัยความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ความสามัคคีจะนำพาไปถึงจุดมุ่งหมาย ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี