นายก อบจ.สงขลา เปิด “โครงการอบรมสัมมนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ชุมชน”

    2014-09-29 01:44:58
    28 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมสัมมนาปรองดองสมานฉันท์  คืนความสุขสู่ชุมชน”  ซึ่งทางอบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นถึงความแข็งแกร่ง ของชุมชนผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง  ที่เป็นกำลังสำคัญที่มีความเข้มแข็งมาก เปรียบเสมือนเป็น “ตาสับปะรด” หรือผู้เฝ้าระวังที่ดีที่คอยเป็นหู เป็นตา ให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้เป็นอย่างดี  ในการสอดส่อง คนแปลกหน้า ที่เข้ามาในเขตพื้นที่หาดใหญ่ หรือปริมณฑล โดยได้ร่วมกับ นายนิติธร จินดามณี นายกสมาคมเครือข่ายชุมชนเทศบาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พ.อ.ธรรมรักษ์ บุญศรีรักษ์ ที่ปรึกษาฯ , ร.ท.พลวัฒน ขวัญไชย มทบ.42 , นายปัญญา  เรื่องวงศ์วิโรจน์  ปลัดฝ่ายความมั่นคง ,นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา . นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล รองประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายเจนสกุล เพชรสกุล รองประธานสภา และสมาชิกเทศบาลนครหาดใหญ่ , การจัดกิจกรรม “โครงการอบรมสัมมนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มาถ่ายทอด และสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน  ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้น ถ้าเราช่วยกัน สิ่งเหล่านั้นไม่พ้นสายตาเราไปได้ เพราะเราอยู่ในทุกพื้นที่ ทุกตารางเมตรของนครหาดใหญ่  ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดี ที่เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง และหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมไม้ ร่วมมือกับ อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ขึ้น ถือได้ว่า เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในการที่จะนำไปสู่การจัดระบบเครือข่าย ให้มีระเบียบ มีวินัย  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เป็นจำนวนมากถึง 1600 คน  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่