นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันสารทเดือนสิบ

    2014-09-24 11:04:14
    เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดนาเจริญ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้มาแต่โบร่ำโบราณ เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่เชื่อว่า ให้ลูกหลานและผู้ยังมีชีวิตอยู่นำอาหารไปทำบุญที่วัด เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชน อันได้แก่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ ประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำถึงแรม ๑๕ ค่ำเดือนสิบของทุกปี แต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะ นิยมทำบุญกันมากคือวันแรม ๑๓-๑๕ ค่ำ ประเพณีวันสารทเดือนสิบโดยในส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายนของทุกปี