นายก อบจ.สงขลา เข้ารับฟังการรายงานความก้าวหน้า ในโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชน

    2014-09-20 17:52:34
    เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้ารับฟังการรายงานความก้าวหน้า 2 (Progress Report 2) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) ในโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชน โดยระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เพื่อความเหมาะสมในการก่อสร้าง ผลการศึกษา รวบรวมข้อมูล สำรวจ ออกแบบกรอบรายละเอียด และจัดทำรายงานวิเคราะห์ในการดำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการเดินทางในเขตเมืองหาดใหญ่ และพื้นที่ต่อเนื่องในเส้นที่มีความเหมาะสม ณ ห้องประชุมวิเชึยรคีรี ชั้น ๔ อบจ.สงขลา