นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด

    2014-09-18 15:04:43
    (วันนี้) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด โดยมีนายนิพนธ์ จิ้วจันทร์ ประธานคณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด พร้อมทั้ง นายก อบจ.สงขลาได้มอบใบประกาศแก่สมาชิกดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานสมาชิก การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ เป็นการประชุมผู้แทนสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากสมาชิกกลุ่มต่างๆ จำนวน ๕๘๘ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิก ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และพิจารณาเรื่องต่างๆที่จะดำเนินการต่อไป