รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรม”สงขลาสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    2014-09-18 11:58:50
    เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชน”สงขลาสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ ๑ โดยมีนายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการเปิดงานฯ พร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา คณาจารย์ ผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ. ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาและสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับโครงการสงขลาสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ ที่ต้องการจะให้ เศรษฐกิจขยายตัวและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น