นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมในโครงการจัดตั้งวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้า

    2014-09-17 11:12:55
    เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมพูดคุยกับ ดร.วิทวัส ดิษยะศรินสัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโครงการจัดตั้งวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้า ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดโครงการฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อตั้งวงดนตรีที่เป็นตัวแทนและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขลา เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีประเภทวงออร์เคสตร้า ที่มีระบบการจัดการ การฝึกซ้อม เทคนิคการบรรเลง ตลอดจนการแสดงอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ อบจ.สงขลา ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.ที่เกี่ยวกับการดนตรี