นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชาติพันธุ์สัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย

    2014-09-17 10:23:15
    เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชาติพันธุ์สัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๗  พร้อมด้วยนายบุญชวน บัวสว่าง วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา การจัดโครงการฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยในมาเลเซียและคนไทยในจังหวัดสงขลาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบอย่างไทย ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและสร้างเครือข่ายในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรม จะเป็นการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การศึกษาดูงานวิถีชีวิตและร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา