นายก อบจ.สงขลา ได้เปิดโครงการ อบจ.สัญจรในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

    2014-09-16 13:45:56
    เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เปิดโครงการ อบจ.สัญจรในพื้นที่อำเภอสะเดา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนกอบกุลวิทยา ต.คลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา  สำหรับโครงการ อบจ.สัญจรในครั้งนี้ นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทาง อบจ.สงขลา ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะนำบริการที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทหน้าที่ของ อบจ.ให้ประชาชนได้รับทราบ  ทั้งนี้รูปแบบของการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการต่างๆมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชน อาทิ บริการตัดผมฟรี ,บริการต่อภาษีรถ ,บริการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร และด้านการประมง ฯลฯ ณ หอประชุมโรงเรียนกอบกุลวิทยา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อชี้แจงกรอบภารกิจและนโยบายของหน่วยงาน โดยฝ่ายบริหารจาก อบจ.สงขลา นอกจากนี้ในเวทีเสวนายังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของ อบจ.สงขลา ได้ร่วมพบปะ พูดคุย ซักถามประเด็นปัญหา และความต้องการต่างๆจากพี่น้องประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนกอบกุลวิทยา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ช่วงเย็น เวลา 17.00 น. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีม อบจ.สงขลา และทีมพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา ณ สนามโรงเรียนกอบกุลวิทยา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา และตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ การแสดงโนรา“ไข่เหลี้ยม” วิเชียร ศรชัย , การแสดงของนักเรียน และการแสดงของชุมชนต่างๆ ฯลฯ  ณ บริเวณ สนามโรงเรียนกอบกุลวิทยา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา