นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนนำเยาวชนสงขลา

    2014-09-16 13:35:39
    เมื่อวันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนนำเยาวชนจังหวัดสงขลา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมวิทยากรกระบวนการ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ในการนี้ นายก อบจ.สงขลา ได้ร่วมกิจกรรมอำลาและให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนจังหวัดสงขลา    สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ปราศจากยาเสพติด  และสามารถขยายผลไปสู่คนรอบข้างได้  รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำ ให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์