นายก อบจ.สงขลา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การรับฟังสภาพปัญหาลุ่มน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

    2014-09-15 09:56:46
    เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “การรับฟังสภาพปัญหาลุ่มน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ครั้งที่ ๔ โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาของแต่ละลุ่มน้ำจากทุกภาคส่วน พร้อมหาแนวทางแก้ไขในพื้นที่ภาคใต้ ๓ ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำปัตตานี และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมนำเสนอข้อมูลของแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อนำไปยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมในภาพรวมของประเทศ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วน