นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๗

    2014-09-12 15:38:08
    เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ณ ศาลาประชาคม อ.ควนเนียง จ.สงขลา ซึ่งสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านเงินรับฝาก จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และการให้สินเชื่อ โดยการสนับสนุนเงินทุนจากชุมนุมการเกษตรสงขลา จำกัด อันเป็นสถาบันเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสงขลา โดยยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์อย่างมั่นคง ทั้งนี้ การจัดงานพบสมาชิกในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงพลัง และความภาคภูมิใจของมวลสมาชิกที่ได้สร้างสถาบันสหกรณ์นี้เป็นที่พึ่งพาในยามยากได้เป็นอย่างดี