นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท.จังหวัดสงขลา

    2014-09-11 16:01:07
    เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ระหว่าง นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายก เทศบาล ปลัดเทศบาล นายก อบต.และปลัด อบต.จังหวัดสงขลา ทั้ง ๑๖ อำเภอ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม โดยยึดหลัก ดังนี้ 1.หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย 2.หลักความเสมอภาค 3.หลักความคุ้มค่า 4.หลักความโปร่งใส่ 5.หลักการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการ การพัฒนาประเทศ เพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทฺธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม