นายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

    2014-09-10 11:27:30
    เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมี นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา