นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

    2014-09-09 13:54:01
    เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมด้วยพระครูวาปิธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดคลองแห, นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแหและคณะ, นายสัมฤทธิ์ บุญยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องประเพณีวันสารทเดือนสิบ ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ชมนิทรรศการภาพโปสเตอร์หนัง ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องฉายหนังโบราณ ชมภาพและสารคดีกำเนิดเมืองหาดใหญ่ การแสดงมโนราห์ต้อนรับตายาย กิจกรรมเรียนรู้และฝึกการทำขนมวันสารทเดือนสิบ การจัดหมับและการจัดขบวนแห่หมับ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป  และเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะนำไปสู่ครอบครัวเข้มแข็งไม่ทิ้งกัน