นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯสายบ้านบางกล่ำ

    2014-09-09 13:14:35
    เมื่อวันเสาร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยและได้มาตรฐานของสภาพถนนที่ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางกล่ำ ต.บางกล่ำ – บ้านเกาะใหญ่ ต.บางเหรียง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมา พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่