นายก อบจ.สงขลาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ต คืนความสุขให้คนในชาติ

    2014-09-05 15:36:02
    วันนี้ (วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบความรับผิดชอบในการจัดงาน “มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ” ตามนโยบายของ คสช. ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดงานฯในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คสช. จังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทเวทีไท จำกัด หน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบของการใช้ดนตรีเป็นสื่อ ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองสมานฉันท์ให้คนไทยรักในเพลงลูกทุ่งและศิลปวัฒนธรรมไทย