นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

    2014-09-05 14:10:10
    (วันนี้) วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาสภานักเรียน สพป.สงขลา เขต ๒ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ พร้อมด้วยประธานสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร อีกทั้งห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถือเป็นหน่วยงานที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน ครู จนเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง