นายก อบจ.สงขลา ร่วมรับฟังการประชุมพิจารณาผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา (GPP) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

    2014-09-04 14:26:35
    (วันนี้) วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับหลายหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมพิจารณาผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา (GPP) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้อง CEO ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ โดยคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเสนอผลการจัดทำ GPP รวมถึงบทวิเคราะห์ ภาพรวม และรายสาขา เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัดทำ GPP ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดได้