อบจ.สงขลา จัดโครงการ อบจ.สัญจรในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2014-09-03 15:40:00
    (วันนี้) วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา ได้เปิดโครงการ อบจ.สัญจรในพื้นที่อำเภอสิงหนคร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อ.สิงหนคร จ.สงขลา สำหรับโครงการ อบจ.สัญจรในครั้งนี้ นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทาง อบจ.สงขลา ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะนำบริการที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทหน้าที่ของ อบจ.ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้รูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยช่วงเช้าเป็นการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิ  ให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์รวมถึงแจกยารักษาสัตว์เบื้องต้น-ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา , คลินิคความรู้ด้านการเกษตร-เกษตรจังหวัดสงขลา, คลินิกความรู้ด้านการประมง–ประมงจังหวัดสงขลา บริการตัดผมเสริมสวย-วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  และบริการต่อภาษีรถ-ขนส่งจังหวัดสงขลา ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกันกับพี่น้องท้องถิ่น โดยได้มีการพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนช่วงเย็น และช่วงค่ำ เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบจ.สงขลากับเขตชุมชน และมีการแสดงโนรา "ไข่เหลี้ยม" วิเชียร ศรชัย การแสดงของชุมชนและนักเรียน