คณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ร่วมเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในพื้นที่อ.หาดใหญ่

    2014-09-03 11:04:29
    (วันนี้) วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   สำหรับโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๗ ในครั้งนี้ ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นอำเภอที่ ๑๔ จากพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด ๑๖ อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน บทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี และเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความปรองดอง ความสมานฉันท์