คณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ร่วมเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯในพื้นที่ อ.สะเดา

    2014-09-01 16:12:34
                วันนี้ (วันที่ 1 กันยายน 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา  ประจำปี  2557  โดยมี นายอับดลรอหมาน   กาเหย็ม   รองนายก อบจ.สงขลา   พล.ต.ต.ธรัตน์  จันทรักษ์  ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา  ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอสะเดา  พร้อมด้วย  กำนัน  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และแพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอสะเดา เข้าร่วมการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา             สำหรับโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ ทาง อบจ.สงขลา ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นอำเภอที่ 13 จากพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น  ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  เน้นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี หันมาร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศชาติตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าว นับเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ทาง อบจ.สงขลา และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ผนึกกำลังกันเพื่อร่วมสานสัมพันธ์ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่  เริ่มตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ตามลำดับ