รองนายก อบจ.สงขลา เปิดการอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

    2014-08-29 15:43:35
                  วันนี้ (วันที่ 29 สิงหาคม 2557) นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมวิทยากรกระบวนการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา              สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ อบจ.สงขลา และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ร่วมกันจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 29 – 30  สิงหาคม 2557  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด   โดยแกนนำเยาวชนที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวจะได้เรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา ความฉลาดทางอารมณ์  นอกจากนีั้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด กระบวนการทำงานและการประสานงานเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเยาวชน กับเยาวชน