นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาลของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา

    2014-08-28 15:26:45
            วันนี้ (วันที่ 28 สิงหาคม 2557)  ณ  อาคารศรีเกียรติพัฒน์  สำนักงาน อบจ.สงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาลของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ซึ่ง อบจ.สงขลา และสถาบันฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า  และบริการฮาลาล  ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล   ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญยังเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเปิดเศรษฐกิจเสรีอาเซียนในปี 2558 ต่อไป            จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบจ.สงขลา โดยนายนิพนธ์  บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ท่ามกลางสักขีพยาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการฯ  เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี