รองนายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา

    2014-08-27 19:53:53
          วันนี้ (วันที่ 27 สิงหาคม 2557) ณ ที่ว่าการอำเภอเมือสงขลา นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา        สำหรับโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ซึ่งปฏิบัติงานในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด  และมีทัศนคติที่ดีในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะนำความสงบสุข และ  ความปรองดองสมานฉันท์กลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายโดยเร็ว