รองนายก อบจ.สงขลา เปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สอนน้อง ร่วมต้านภัยยาเสพติด

    2014-08-27 14:00:04
          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “TO BE NUMBER ONE  สอนน้อง ร่วมต้านภัยยาเสพติด ”  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง) จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ      สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งหนึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสงขลาร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE”  ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด   โดยเน้นรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน พี่เตือนน้อง ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในลำดับต้นๆที่สามารถพัฒนาทักษะทางความคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นคนดี  มีคุณภาพ  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข