รองนายก อบจ.สงขลา เปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมมอบเกียรติบัตร

    2014-08-25 13:53:59
                  เมื่อค่ำวันที่ 24 ส.ค.57 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา ได้เดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด (สงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส และสตูล) ร่วมกันจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับบรรยากาศภายในงานชุมชนุมมีลูกเสือ-เนตรนารี  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และลูกเสือต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย) เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก               ในโอกาสเดียวกันนี้  นายอับดลรอหมาน  กาเหย็ม  รองนายก อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   และมอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกเสือดีเด่น  (ด้านทำความดี)  จำนวน  19  ราย  พร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว