นายก อบจ.สงขลา เปิดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม

    2014-08-23 20:44:52
          วันนี้ (วันที่ 23 สิงหาคม 2557)  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่  20  ประจำปี 2557  ระดับจังหวัด (รอบที่ 1) พื้นที่จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่ง อบจ.สงขลา และสโมสรไลออนส์สงขลา ภาค310 บี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในอันที่จะส่งเสริมการอ่านหนังสือในระดับเด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น        สำหรับการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันฯใน 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับประเทศ  โดยเนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ใช้ตั้งคำถาม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ใช้เล่ม 18, 34, 37 และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 6, 12, 19   ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ใช้เล่ม 18, 20, 23, 34, 37 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 6, 12, 19 แข่งขันโดยการตอบคำถามข้อเขียน จำนวน 100 ข้อ ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และจำนวน 150 ข้อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในเวลา 90 นาที ซึ่งโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม จำนวน 3 คนต่อหนึ่งระดับ โดยส่งได้ทั้ง 2 ระดับ         ทั้งนี้โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 โรงเรียนของแต่ละระดับ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อไปแข่งขันในระดับภาค ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ต่อไป   สำหรับบรรยากาศของการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปรากฎว่ามีโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก