นายก อบจ.สงขลา เปิดงาน“ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ” ณ สหกรณ์การเกษตรฯ

    2014-08-23 19:21:21
             เมื่อวันที่  21 ส.ค.57 ที่ผ่านมา นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน  “ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน  ”  ซึ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวขึ้น  ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557  ณ สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด สงขลา          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ เครือข่ายกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค  สินค้าเกษตร สินค้าที่จำเป็น เพื่อลดค่าครองชีพ ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้ องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการช่วยเหลือสร้างความสุขให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ   รวมไปจนถึงประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป           โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในราคายุติธรรม อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าสหกรณ์  รวมไปสินค้า OTOP   และสินค้าอุปโภค-บริโภค  นอกจากนี้ยังมีการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มาบริการให้กับประชาชน ทั้งนี้บรรยากาศโดยรวมมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเข้างานเป็นจำนวนมาก