นายก อบจ.สงขลา ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

    2014-08-22 07:50:14
            เมื่อวันที่ 21 ส.ค.57 ที่ผ่านมา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัด และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในระดับจังหวัดทุกฝ่ายทราบถึงกระบวนการการสรรหาที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างรอบคอบ เสมอภาค มีความยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)